ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 บ้านสันป่าตองใน,ยุหว่า 358 348 426 774
2 บ้านกลาง,ยุหว่า 83 53 67 120
9 บ้านต้นผึ้ง,ยุหว่า 127 77 92 169
10 บ้านสันป่าตอง,ยุหว่า 631 415 481 896
14 บ้านมะจำโรง,ยุหว่า 534 385 433 818
- คนทะเบียนบ้านกลาง,ยุหว่า 2 41 35 76
3 บ้านสันคะยอม,มะขามหลวง 53 42 47 89
1 บ้านช่างกระดาษ,ทุ่งต้อม 411 364 436 800
2 บ้านป่าลาน,ทุ่งต้อม 92 117 132 249
5 บ้านไร่,ทุ่งต้อม 365 276 335 611
รวม 2,656 2,118 2,484 4,602