ประวัติ เทศบาลตำบลสันป่าตอง

เทศบาลตำบลสันป่าตอง เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 72 หน้า 74 ลงวันที่ 17 กันยายน 2498

ได้รับการยกฐานะให้เป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำ ได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 54ง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2537

ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542

ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลยุหว่า เป็นเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอน 84 ก ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2543 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2543
นายกเทศบาลตำบลสันป่าตอง

นายเกษม ถาพินิจ
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง
สายตรงนายกเทศมนตรี
 095-2389534
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 448
เข้าชม เมื่อวาน 420
เข้าชม เดือนนี้ 6,373
เข้าชม เดือนก่อน 13,306
เข้าชม ปีนี้ 45,532
เข้าชม ปีก่อน 139,237