ประวัติ เทศบาลตำบลสันป่าตอง

เทศบาลตำบลสันป่าตอง เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 72 หน้า 74 ลงวันที่ 17 กันยายน 2498

ได้รับการยกฐานะให้เป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำ ได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 54ง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2537

ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542

ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลยุหว่า เป็นเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอน 84 ก ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2543 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2543
นายกเทศบาลตำบลสันป่าตอง

นายเกษม ถาพินิจ
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง
โครงสร้างการบริหารงาน
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 93
เข้าชม เมื่อวาน 172
เข้าชม เดือนนี้ 3,164
เข้าชม เดือนก่อน 3,053
เข้าชม ปีนี้ 24,498
เข้าชม ปีก่อน 13,778
เข้าสู่ระบบ