รายละเอียดลิงค์ หมวด ความสำคัญ
http://info.dla.go.th/ บริการกรม มากที่สุด
http://sso.dla.go.th/ บริการกรม มากที่สุด
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp
บริการกรม มากที่สุด
https://www.saranuKromthai.or.th บริการกรม มาก
ข่าวประชาสัมพันธ์
local.chiangmai.go.th/main_news/annlist.php
บริการ อปท. ปานกลาง
http://www.dla.go.th/servlet/AseanShowServlet บริการกรม ปานกลาง
http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet บริการกรม ปานกลาง
http://www.dla.go.th/work/money/index.jsp บริการกรม ปานกลาง
http://ereport.dla.go.th/teacher.jsp บริการกรม ปานกลาง
http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet?documentType=14 บริการกรม ปานกลาง
http://www.dla.go.th/servlet/DynamicWebServlet?dynamicwebId=21 บริการกรม ปานกลาง
http://www.dla.go.th/work/ppt/index.jsp บริการกรม ปานกลาง
http://sis.dla.go.th/gpa.jsp บริการกรม ปานกลาง
http://ltax3000.dla.go.th/download.html บริการ อปท. ปานกลาง
http://ereport.dla.go.th/servlet/IntraCommitteeServlet บริการกรม ปานกลาง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัเชียงใหม่ เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตองและนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1P-cgBFfSV_ing4H7FbimLXbaFQzp8SWB%2Fview%3Ffbclid%3DIwAR046BjInO1gK_znX1UCxRrTivQgXo7EXKAEb2am_1u9xoeIQOvI17bdn_I&h=AT3Lb3JlfLUAu9Q61ELMafb-jiFqcwDmKzxheuTJuE21vqt5w4PsvL1vpzhZ2YlRxm2ctsqZ6Uj-3OrA5IHxHlZTHDcQFetcikYX7xCSnre43j1L9EEUdfdzGwsb16KL7cUJW6ld_cJ0V2HdgjvHuhaO1Wq7Dbu6X7aUZ13BMluvCPZ7iIV-r1rJJeIBFaEiEA9_0Bs7UJQSJIPTr_CYnEq0Q1Ksw7BjcR-RTMxCJnXzqcfBKLjNPbiUs6NkIWjzpCydcrlX7HgS0tnq0itQxtackV_dfLCZ7Szy4RbXM1qTITzx3A6OJuT_Wo5k6K0S6F52wIMBC_ozkLUjzWyCmv4To9qNiYL_iKmesBZKmgKaO90ZCbWp3B5xzoxgCu4fYvkPf0lQr_g1LTM2J6eCyvbDDituS4KFijGAcNXgvfvgi5WNkF0Gww8qM3drsqkhCbYaMzfXL6XrHDPC300ImkQSs212boV5zGZs3q4bzNhwbqIEX_Q4BAgj3HPS1wuW6AxgXdIcqxtq3Sx9-BuqYLTOJe-HqoOEWO1AlxRjHIplc00qvzWQRDDWVvtnQW36RhFzTkITiPxql9kj3ET-NMz6PVapeIOQG5g6Hn53Qad8ipfZb8xCDLACGo-TtoDEhn01
บริการ อปท. ปานกลาง
ระเบียบคณะกรรมการแต่งตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ect.go.th%2Fchiangmai%2Fdownload%2Farticle%2Farticle_20201024134540.pdf%3Ffbclid%3DIwAR27F2uA1mk46damzoX9yj9yXs137g3S5tDERAif48jkBEoPsdp64ha3hRc&h=AT3x-E_twzhe7CgcPu0ohEOYWQlkjZmwCuQUX66y9G3UKurghWjgbwQT0EB86sWSIaGWpU1lKV_WgVOZKtZoN0PPdgQMyGvLc6xsOXXrbGP3EeZCXzAblVzzKliUGijAwFopcoqkiHmHDghMAE77Gq7SrIre3k9UWiB7ckBTS70w707fxp8BCfHkKgGJSELpW8Syogi793ptAYi1hFp6TnfViDZ4btjkBNqhB-O8w3VCxwTutoYLqzIpScwviYni7Bi33Ralf5e1GjON7Rlw6BC8LqjglkwKlQUi2zSZFbFhhXiN7PrykV3yjmtT2a84uV1o_YfETddwws4LILJu2WTr87Ca0Erd9doI__nGdgoGhq5rV9e-fERJG466Q4IUKDkULkQ6TPUsmru5QNlf1GLT4lAlvO1YsBIxtNVp_mxH_5E5p1HibICddXpWpldXMMqz_Nf7bpwyq8XySEcHkcEn-cZPF_1YTOuZbdQYqrMlauBVXoq0csQar5Bl133nYeOFCPpi-l7lIGLzgsKV0NuUE9xW2AyR0RSK8QzILAiDY3RHcIv-FEcAJtLvKZeo1vkpoER2Gn3RIYPn0NMd4dYoetuY3HfNFL6Lw4ypaI_cXQ_bT5koO92VnNG2H3e4i-M3
บริการ อปท. ปานกลาง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ect.go.th%2Fchiangmai%2Fdownload%2Farticle%2Farticle_20191218095406.pdf%3Ffbclid%3DIwAR36h_dFq12kwN11q66or7n-dcmSKs_5PUOqM677JR2ToLK9ilUJslKJHQ4&h=AT1b_7o2Fnb17AP3_MNd9Md77waqUds3KihC7YtQhDQo043i-I6zUFEojt1FbUxCytcqF924H8S7BSUhV4l3tyQQggsIWQFWk8NZ-Tlmxo8hmZp80IhssWbyu--f3HxKLpxIZsj6URcDvAHk36ZoKH24PHnvPa4n_Bweb_Qx_ZiD5ZztJb_dQK1n4SnT-SKXKnCrnakQyUeEkDD_j3lXs1JuvZPLik35vl-2skQsrZdWPpeqwr9EW73hnG3g6SPbowLDzhrOwlDR5r9uC6DzSesoHrN7XtP7MqaFm7JRf0lhpyBxaAnumxC9wIcts9LiQElSe4wob9JPhBjQOuatn5a3SZVkCeGqk-kcYmRKqTK1F-MCeM8rdSRUiXGFJyBKMR3jYqnGIrLvbhAPQgV_9wXS1-RhNOdGw9nu1UGGRGea97wObi_5J1rDKnbb3QzI1nU3WTgyQ1cR8WEiSxMuit0gDPtiK-h42WCdCKVOHJIi0K1aoGX3cyG1ooyLw9xT7oE55dh5RoBhAkAxjPUdTL2vzt0Zb2XnBYB10PysXBUFf24SoZsMopSd90PRBTjV3nwDBB1-ow3g5dcHJMjypZFjeH11kxl4DcvLB1eYKy9UwNU1Ii4NIAI94d8VIXvXsu2q
บริการ อปท. ปานกลาง
คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ect.go.th%2Fchiangmai%2Fewt_news.php%3Fnid%3D755%26fbclid%3DIwAR0LEY0PQ7MX7ld3PgdYqMjX9MhewZaqB1z0XCHV96mF_MVygOpH1eO79eg&h=AT2FGvLdbv-wLIwk5dJx_RwRQfweYHlOqE118FDwtwFB3FBITGPlhKLF99T5W0hFVnxPvTObBs5KQsxo9yscp3NDO4laF-Q_Br8427bptcslIZ8exP9LnjBErft-8JG3gI3NVOqbS1am35m1ildSSUD_Rh6cYy7R6uatffBb2PqtplCKs2lYtoyoOryOca7BXh-kQkedpsAAgWB0CL2jbtvYlaC3K7MRC5WLGmzPjIszXLhwe7JgAsNovURnQVdp8YTH2vIhALNOmzKO6ie0XR8-yMtlICY2OBQOKnIU1tkDVz73rljPAYPehNWGiX_2ASPm3ElkYl7BQe6Z6C6YyeVBaIj-wBIZzOS5uF6W1tlp7QOrXD4NFIfKdg3-ww4fg9W2IGZI3pPUVZRGLQErwxztmj0ipwtFy5R266kn9qhibu1aTrjSyU4SWDDeADrY3dlv8wMPG7d0tNZh99fSe4WFqhwoAj5rMn4q3LUIP9KoRU1-oVxUKTWN-pr4c3csif-pi-nwEkpzixZGqDaYVR8l6pJp5PRf0Mg3ZPrTvvkM3XXOBpH6AFLdBhSRVeD3443kM82J1ljSl8DC9orQg06t50q3JNSRkx4qd-6GO7GcR2sSMku3sb_G7vSObLaVDx8K
บริการ อปท. ปานกลาง