การอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมือสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 , อ่าน 59 ครั้ง

วันที่ 20  มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.  นายสมควร  กันธาอินต๊ะ และนางวลัยลักษณ์  ธนโชติภูริพัทร  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละกอง  รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่  20 - 21  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง   ทั้งนี้  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้บูรณาการตัวชี้วัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนกับประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านที่ 4  การบริการสาธารณะ  ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ 20 ปี  ทั้งนี้  การประเมินฯ เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาคนและพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่านแพลตฟอร์มระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง (Self -Assessment Report : SAR) ซึ่งองค์ประกอบของเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ เมืองอยู่ดี  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  เมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  ทั้งสิ้น  34  ตัวชี้วัด  ครอบคลุมภารกิจงานที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนงาน   
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 128
เข้าชม เมื่อวาน 459
เข้าชม เดือนนี้ 741
เข้าชม เดือนก่อน 4,699
เข้าชม ปีนี้ 44,191
เข้าชม ปีก่อน 46,325
เข้าสู่ระบบ