รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)
โอนลด
(บาท)
ผูกพัน
(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)
งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
งบกลาง งบกลาง ค่าชำระหนี้เงินต้น - 782,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 782,630.00
งบกลาง งบกลาง ค่าชำระดอกเบี้ย - 178,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,180.00
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 215,000.00 0.00 0.00 15,336.00 94,707.00 104,957.00
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 9,800.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 1,200.00
งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 7,510,000.00 0.00 0.00 294,200.00 4,537,000.00 2,678,800.00
งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ - 1,400,000.00 0.00 0.00 62,400.00 840,000.00 497,600.00
งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - 84,000.00 0.00 0.00 6,500.00 45,500.00 32,000.00
งบกลาง งบกลาง สำรองจ่าย - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล 55,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,040.00
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 113,500.00 0.00 0.00 0.00 113,085.00 415.00
งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - 617,470.00 0.00 0.00 0.00 617,470.00 0.00
งบกลาง งบกลาง เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) - 11,000.00 0.00 0.00 0.00 6,447.00 4,553.00
งบกลาง งบกลาง เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ - 892,630.00 0.00 0.00 0.00 757,655.00 134,975.00
รวมหมวดงบกลาง 12,051,250.00 0.00 0.00 378,436.00 7,020,464.00 4,652,350.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก - 725,760.00 0.00 134,300.00 0.00 0.00 591,460.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก - 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 207,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,360.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 1,434,240.00 0.00 0.00 0.00 766,080.00 668,160.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360.00 0.00 134,300.00 0.00 766,080.00 1,826,980.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 2,429,400.00 0.00 50,000.00 0.00 1,242,670.00 1,136,730.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - 37,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,200.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 93,200.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 82,700.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ - 284,100.00 0.00 0.00 0.00 166,710.00 117,390.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 388,500.00 0.00 0.00 0.00 226,450.00 162,050.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 36,500.00 0.00 0.00 0.00 21,455.00 15,045.00
การรักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 284,520.00 0.00 0.00 0.00 165,310.00 119,210.00
การรักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ - 288,960.00 0.00 0.00 0.00 166,340.00 122,620.00
การรักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 798,200.00 0.00 0.00 0.00 464,800.00 333,400.00
การรักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 75,960.00 0.00 0.00 0.00 44,625.00 31,335.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 917,400.00 0.00 0.00 0.00 417,150.00 500,250.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 156,000.00 0.00 0.00 0.00 90,370.00 65,630.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 12,220.00 0.00 0.00 0.00 2,625.00 9,595.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 321,840.00 0.00 0.00 0.00 163,990.00 157,850.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 121,200.00 0.00 0.00 0.00 68,110.00 53,090.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 24,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 1,401,300.00 0.00 0.00 0.00 734,995.00 666,305.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - 79,200.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00 33,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 67,200.00 0.00 0.00 0.00 39,200.00 28,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 368,520.00 0.00 0.00 0.00 284,980.00 83,540.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 30,900.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 4,900.00
งานไฟฟ้าถนน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 249,360.00 0.00 0.00 0.00 143,350.00 106,010.00
งานไฟฟ้าถนน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ - 284,520.00 0.00 0.00 0.00 168,930.00 115,590.00
งานไฟฟ้าถนน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 108,000.00 0.00 0.00 0.00 63,000.00 45,000.00
งานสวนสาธารณะ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 182,000.00 0.00 0.00 0.00 103,180.00 78,820.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ - 756,360.00 0.00 0.00 0.00 441,210.00 315,150.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ - 15,160.00 0.00 0.00 0.00 8,824.20 6,335.80
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 796,680.00 0.00 0.00 0.00 465,150.00 331,530.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 82,740.00 0.00 0.00 0.00 47,845.00 34,895.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 517,920.00 0.00 0.00 0.00 159,190.00 358,730.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 1,003,280.00 0.00 0.00 0.00 188,220.00 815,060.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - 75,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 33,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00
งานไฟฟ้าถนน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 12,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 606,000.00 0.00 0.00 0.00 343,579.60 262,420.40
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 51,600.00 0.00 0.00 0.00 26,967.80 24,632.20
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 3,310,260.00 0.00 0.00 0.00 1,780,600.00 1,529,660.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - 138,000.00 0.00 0.00 0.00 80,500.00 57,500.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 183,000.00 0.00 0.00 0.00 94,500.00 88,500.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 588,230.00 0.00 0.00 0.00 342,930.00 245,300.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 29,340.00 0.00 0.00 0.00 17,850.00 11,490.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 17,260,970.00 0.00 50,000.00 0.00 8,879,306.60 8,331,663.40
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 189,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 10,360.00 4,640.00
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 60,000.00 0.00 0.00 5,000.00 35,000.00 20,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 14,000.00
การรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
การรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 13,600.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 6,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 72,000.00 0.00 0.00 6,000.00 38,400.00 27,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 7,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 140,400.00 0.00 0.00 2,700.00 72,900.00 64,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
งานไฟฟ้าถนน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 14,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 12,800.00
งานไฟฟ้าถนน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 9,600.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 7,400.00
งานสวนสาธารณะ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 140,000.00 0.00 0.00 8,160.00 54,820.00 77,020.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,800.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 4,200.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 234,000.00 0.00 0.00 0.00 131,000.00 103,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 8,400.00 10,000.00 0.00 0.00 6,300.00 12,100.00
รวมหมวดค่าตอบแทน 1,213,200.00 10,000.00 0.00 21,860.00 371,480.00 829,860.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 130,000.00 0.00 0.00 64,526.80 56,351.20 9,122.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,029.00 49,971.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการปรับขยายเวลาในบริการประชาชน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 6,080.00 8,920.00
การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,720.00 3,280.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 202,000.00 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 10,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 70,000.00 0.00 0.00 0.00 8,020.00 61,980.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350,000.00 0.00 0.00 168,200.20 158,099.80 23,700.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 6,161.00 33,839.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 7,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา 98,000.00 0.00 0.00 0.00 24,300.00 73,700.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,218,080.00 0.00 50,000.00 198,083.20 293,304.80 676,692.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 21,878.00 18,122.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 45,000.00 0.00 0.00 0.00 40,950.00 4,050.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 16,168.00 3,832.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสุขาภิบาลอาหาร 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 50,000.00 0.00 0.00 270.00 1,340.00 48,390.00
งานไฟฟ้าถนน ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,978.00 12,022.00
งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 576,000.00 0.00 32,000.00 288,000.00 248,000.00 8,000.00
งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 42,000.00 0.00 0.00 6,415.00 12,627.70 22,957.30
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,000,000.00 0.00 0.00 1,111,400.00 885,402.00 3,198.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 60,000.00 0.00 0.00 4,600.00 43,119.00 12,281.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 10,651.00 39,349.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลสันป่าตอง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการกีฬาประชาชนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานวันเด็ก 70,000.00 0.00 5,000.00 0.00 64,318.50 681.50
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพ่อแม่ตัวอย่าง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการลอยกระทง 40,000.00 0.00 0.00 0.00 39,572.18 427.82
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมือง 100,000.00 0.00 0.00 25,200.00 29,000.00 45,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 80,000.00 0.00 0.00 27,941.10 2,745.90 49,313.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากของเทศบาล 96,000.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000.00 32,000.00 0.00 0.00 30,376.00 31,624.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมบริหารระบบประปา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 60,000.00 0.00 0.00 5,100.00 8,050.00 46,850.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 372,000.00 50,000.00 0.00 178,092.60 194,860.31 49,047.09
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 35,000.00 0.00 0.00 0.00 15,693.00 19,307.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 53,288.00 46,712.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าพวงมาลัย ช่ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 4,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่น 15,000.00 0.00 5,000.00 0.00 2,296.00 7,704.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 20,000.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 18,150.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 50,000.00 0.00 0.00 400.00 39,821.00 9,779.00
รวมหมวดค่าใช้สอย 7,342,080.00 132,000.00 92,000.00 2,270,228.90 2,575,450.39 2,536,400.71
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 10,208.70 19,791.30
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 770.00 1,230.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 450.00 1,550.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 6,370.00 18,630.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,900.00 12,100.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องดับเพลิง - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสดุ วัสดุอื่น - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,180.00 2,820.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 2,543,540.00 0.00 0.00 0.00 1,475,979.84 1,067,560.16
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 3,380.00 6,620.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 54,900.00 0.00 0.00 0.00 20,915.48 33,984.52
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน - 132,300.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 66,300.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 3,700.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,800.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 25,000.00 0.00 0.00 4,923.00 2,107.00 17,970.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 4,000.00 0.00 0.00 0.00 1,432.00 2,568.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,250.00 15,750.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,294.00 1,706.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 40,000.00 50,000.00 0.00 0.00 25,611.10 64,388.90
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 5,000.00 0.00 0.00 350.00 350.00 4,300.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 100,000.00 0.00 0.00 690.00 44,560.00 54,750.00
งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 17,620.00 32,380.00
งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุอื่น - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 43,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 5,370.00 44,630.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,800.00 200.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าวัสดุ วัสดุอื่น - 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 35,000.00 0.00 0.00 250.00 9,760.00 24,990.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - 90,000.00 0.00 0.00 55,561.00 27,508.00 6,931.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 17,200.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุ วัสดุอื่น - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 40,000.00 0.00 0.00 6,311.85 30,560.85 3,127.30
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 4,000.00 5,000.00 0.00 4,995.00 380.00 3,625.00
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 22,406.40 7,593.60
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - 2,000.00 10,000.00 0.00 0.00 2,875.00 9,125.00
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 7,700.00
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 400,000.00 0.00 0.00 229,417.30 170,582.70 0.00
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 150.00
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 24,050.00
รวมหมวดค่าวัสดุ 4,090,740.00 70,000.00 0.00 302,498.15 2,025,021.07 1,833,220.78
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 600,000.00 0.00 0.00 0.00 338,804.18 261,195.82
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - 100,000.00 0.00 0.00 10,500.00 69,996.40 19,503.60
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ - 70,000.00 0.00 0.00 0.00 16,214.61 53,785.39
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 10,727.00 29,273.00
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 120,000.00 0.00 0.00 5,114.60 72,999.68 41,885.72
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 930,000.00 0.00 0.00 15,614.60 508,741.87 405,643.53
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายชุมชนหลังอำเภอ 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 0.00 14,300.00 0.00 14,300.00 0.00 0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 350,000.00 14,300.00 0.00 14,300.00 0.00 350,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ดัดแปลง รื้นถอนอาคารโรงฆ่าสัตว์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานจอดรถขยะ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าชดเชย ค่า K 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ควบงานที่จ่ายให้เอกชน 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ) โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณโค้งถนนเข้าบ้านพร้าวล้อม 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านอาจารย์ยุพิน 217,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านอ๊อดกุญแจ ถนนเลียบคลองชลประทาน 218,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพร้าวล้อม(ข้างบ้านนางศิริรัตน์) 103,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างบ้าน น.ส.ประเทือง เชื่อมรางซอยโรงเลื่อย 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากลำเหมืองแม่กุ้ง-หน้าบ้านพ่อคำ 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างบ้านนางกรรณิการ์ 274,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุม (อาคาร คสล.2ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง) 2,570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,570,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบไฟส่องสว่างภายนอกและภายใน 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนต้นผึ้ง-สันคะยอม(หน้าสถานีทอดลองข้าว) 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าบ้านอาจารย์โฆษิต 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักข้างบ้านนายคำอ้าย-หลังบ้านป้าคุณ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำให้เสมอผิวทางถนนมะจำโรง 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,327,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 5,377,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ ตามโครงการอาหารกลางวัน 192,000.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 48,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) ตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบัดชัย) 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) ตามโครงการอาหารกลางวัน 4,812,000.00 0.00 0.00 0.00 3,609,000.00 1,203,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดกลางทุ่ง โครงการสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดช่างกระดาษ โครงการสรงน้ำพระธาตุ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการสรงน้ำพระอุโบสถ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดศรีอรุณ โครงการอบรมจริยธรรมและสรงน้ำเจดีย์ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดสันคะยอม โครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนช่างกระดาษตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพักป่าไม้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหย่อนสามัคคีตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจำโรงตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันป่าตองตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP งานกาชาดและงานฤดูหนาวเชียงใหม่ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน โครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนกิจกลุ่มผู้สูงอายุ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน 5,406,000.00 0.00 0.00 0.00 3,864,000.00 1,542,000.00
ข้อมูล ณ 26/05/2563