» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ยุทธศาสตร์และการพัฒนา เทศบาลตำบลสันป่าตอง

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
ก่อสร้างผนังกันดินลำเหมืองแม่กุ้ง ขนาดลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ม. ๒ ต.ทุ่งต้อม
๒๐๐,๐๐๐
ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายปั๋น ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ม. ๙ ต.ยุหว่า
๒๓๐,๐๐๐
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนอ้อมอำเภอ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร ซอย ๒ม. ๑ ต. ยุหว่า
๒๗๐,๕๐๐
๔.
ก่อสร้างผนังกันดิน คสล.ลำเหมืองลี่ (ฝั่งขวา) ขนาดลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมต ร ม.๒ ต.ยุหว่า
๓๖๕,๐๐๐
๕.
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แยกร้านจิตรช่าง วงเวียนบ้านพักป่าไม้ ฝั่งตะวันตก ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร ม. ๑๔ ต.ยุหว่า
๓๖๐,๐๐๐
๖.
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากชุมชนมะจำโรง ไปชุมชนบ้านพักป่าไม้ (ฝั่งขวา) ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ม.๑ ๔ ต.ยุหว่า
๓๐๐,๐๐๐

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ระบบการจราจร
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
ค่าจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรตามถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ
๓๐,๐๐๐
จัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ จุด
๘๙,๖๐๐
จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๓ หลัง
๕๗,๐๐๐
๑๐
จัดซื้อหลอดไฟฟ้า บาลาทส์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ปลั๊กไฟ สวิตซ์ ฯลฯ
๑๗๐,๐๐๐

๑.๓ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำและก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชน
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
๑๑
จ้างเหมาบริการขุดลอก ปรับปรุง ซ่อมแซม ลำเหมือง คู คลอง รางระบายน้ำ ฯลฯ ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
๒๐๐,๐๐๐
๑๒
ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ในการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน ๕ แห่ง ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของประปาหมู่บ้าน
๒๐๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชน
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนฯลฯ
๒๐,๐๐๐
ป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
๑๐,๐๐๐
เกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
๒๐,๐๐๐
เศรษฐกิจดี ชีวีสดใส
๒๕,๐๐๐
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๒๐,๐๐๐
จ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน
๓๐,๐๐๐

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ บริโภคอาหารปลอดภัย
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ
๕๐,๐๐๐
เฝ้าระวังและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
๓๐,๐๐๐
สุขาภิบาลอาหาร
๓๐,๐๐๐
พัฒนาศักยภาพ อสม.
๓๐,๐๐๐
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๓๐,๐๐๐
พัฒนาระบบกลไกเพื่อเด็กมีโภชนาการสมวัย
๑๐,๐๐๐

๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกกำลังกาย และนันทนาการ
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
จ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิค
๔๓,๒๐๐
งานวันเด็ก
๑๐๐,๐๐๐
แข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๕๐,๐๐๐
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
๗๐,๐๐๐
ส่งเสริมทักษะกีฬาให้เด็กและเยาวชน
๓๐,๐๐๐
ปรับปรุงภูมมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๗๐,๐๐๐

๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
วันลอยกระทง
๒๐๐,๐๐๐
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
๕๐,๐๐๐
แห่ไม้ค้ำโพธิ์
๓๐,๐๐๐
แห่เทียนพรรษา
๕๐,๐๐๐
ทุนการศึกษาอนุบาล ถึง ป.ตรี
๓๘๐,๐๐๐
พ่อ-แม่ตัวอย่าง
๓๐,๐๐๐
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๓๐,๘๐๐
เรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส
๑๕,๐๐๐
จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
๕๘,๘๐๐
๑๐
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (พิธีเทกระจาด)
๒,๐๐๐
๑๑
บวชสามเณรภาคฤดูร้อนและธรรมสัญจร
๓๐,๐๐๐

๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕ ๗
๖,๐๘๗,๖๐๐
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี ๒๕๕ ๗
๗๓๒,๐๐๐
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๗
๗๒,๐๐๐
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
๑๐๐,๐๐๐
สมทบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
๑๐๐,๐๐๐
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
๑๐๐,๐๐๐

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๔.๑ แนวทางการพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
จัดทำวารสาร เผยแพร่ การดำเนินงานของเทศบาลและความรู้อื่น ๆ
๑๐๐,๐๐๐
จัดหาระบบโทรคมนาคม
๓๖,๐๐๐
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในเขตเทศบาล
๓๖,๐๐๐

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
๕๐๐,๐๐๐
ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
๒๐,๐๐๐
ฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
๒๐,๐๐๐
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน
๒๐๐,๐๐๐
ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
๒๐,๐๐๐
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
๒๐,๐๐๐
พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี
๓๐,๐๐๐
ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
๓๐๓,๐๐๐
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
๒,๑๓๔,๘๖๐
๑๐
ฝึกอบรมความรู้กฎหมายให้ประชาชน
๒๐,๐๐๐
๑๑
พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เด็กเล็ก
๒๐,๐๐๐
๑๒
พัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ
๓๐,๐๐๐
๑๓
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
๑๐,๐๐๐

๔.๓ แนวทางการพัฒนา ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
๓๐,๐๐๐
จัดงานวันเทศบาล
๓๐,๐๐๐
ปรับขยายเวลาให้บริการประชาชน
๑๐,๐๐๐
กระจกใส
๒ ๐,๐๐๐
อุดหนุนอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๒ โครงการ  
๔๐,๐๐๐
อุดหนุนโรงเรียน ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอ สันป่าตอง รวม ๒๐ โครงการ  
๔,๘๖๙,๐๐๐
อุดหนุนองค์กรชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ที่เสนอโครงการขอรับการอุดหนุน รวม ๒ ๘ โครงการ
๒๘๔,๐๐๐
อุดหนุนเอกชน ที่เสนอโครงการขอรับการอุดหนุน รวม ๑๑ โครงการ  
๑๐๗,๐๐๐

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
จัดหาวัสดุการเกษตร
๑๐๐,๐๐๐
จ้างเหมาดูแลสวนสุขภาพ
๓๖๐,๐๐๐

๕.๒ แนวทางการพัฒนา รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะมูลฝอย
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
๕๐,๐๐๐
จ้างเอกชนกำจัดขยะ
๑,๖๐๖,๐๐๐

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง
๖.๑ แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๓๐,๐๐๐

๖.๒ แนวทางการพัฒนา ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
ฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง
๑๕,๐๐๐
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐,๐๐๐
ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๕๐,๐๐๐
ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย
๒๐,๐๐๐   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.