» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง

พระธาตุเจดีย์ หมายความถึง พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เคารพนับถือ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รวงข้าว หมายความถึง ข้าวเหนียวสันป่าตอง ที่มีชื่อเสียง โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศและความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมของท้องถิ่น

พระอาทิตย์ หมายความถึง แสงสว่างแห่งสติปัญญา ความสามารถในการแก้ไขปัญหามีวิสัยทัศน์และความรอบรู้ต่าง ๆ ที่จะนำมาพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่น
ร่มฉัตร   หมายความถึง การดูแลให้ความกินดีอยู่ดีในด้านการสาธารณสุขต่อประชาชน

รั้วกำแพง  หมายความถึง การปกป้อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.