» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


แจ้งเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลสันป่าตอง

>
ถึงสำนักปลัด [ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]    [สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค]    [ขออนุญาตติดตั้งป้าย]   
[ขอข้อมูลข่าวสาร]
    [งานบริหารงานบุคคล]    [เรื่องร้องเรียนทั่วไป]
ถึงกองคลัง [เอกสารการเงิน]    [เรื่องร้องเรียนทั่วไป]
ถึงกองช่าง [ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)]    [ถนน/ไหล่ทาง]    [ท่อระบายน้ำ]    [รางระบายน้ำ]    [ทางเท้า]    [สะพาน]    [เรื่องร้องเรียนทั่วไป]
ถึงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [การป้องกันและควบคุมโรค]    [จัดเก็บขยะมูลฝอยและกิ่งไม้ใบไม้]    [ตัดหญ้าที่สาธารณะ]   
[เรื่องร้องเรียนทั่วไป]
ถึงกองการศึกษา [ข้อมูลค่าเรียน]    [เรื่องร้องเรียนทั่วไป]
ถึงสถานธนานุบาล [เรื่องร้องเรียนทั่วไป]
คลิกเลือกหัวข้อร้องเรียนด้านขวา เพื่อส่งถึงหน่วยงานที่อยู่ด้านซ้าย


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.