» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังพนักงาน
เทศบาลตำบลสันป่าตอง 3 ปี 2558 - 2560

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8) (1)

รองปลัดเทศบาล
( นักบริหารงานเทศบาล 7 ) (1)

สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หัวหน้าสำนักปลัด
( นักบริหารงานทั่วไป 7 ) (1)
ผู้อำนวยการกองคลัง
( นักบริหารงานคลัง 7 )(1)
ผู้อำนวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง 7) (ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) (1)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7
(นักบริหารการศึกษา 7) (ว่าง)
ฝ่ายธุรการ
๑.นักบริหารงานทั่วไป 6(1)
งานธุรการ
๒. เจ้าพนักงานธุรการ 6ว (1)
งานเลขานุการสภา

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑.( นักบริหารงานทั่วไป ๗ ) (ว่าง)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว(ว่าง)
งานพัฒนาชุมชน
๓.นักพัฒนาชุมชน 5 (1)
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 (ว่าง)
งานส่งเสริมการเกษตร
๕.นักวิชาการเกษตร 5 (ว่าง)

ฝ่ายอำนวยการ
๑.( นักบริหารงานทั่วไป 7 ) (1)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.นักป้องกันฯ 5 (1)
งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
งานทะเบียนราษฎร
งานการเจ้าหน้าที่
3.บุคลากร 6ว (1)
งานนิติการ
4.นิติกร 7ว (1)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
1.นักบริหารงานคลัง 7 (ว่าง)
งานการเงินและบัญชี
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 ว(1)
๓. นักวิชาการคลัง 4 (1)
งานพัสดุ
4.เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว(1)
5.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 (1)
งานธุรการ

ฝ่ายพัฒนารายได้
1.นักบริหารงานคลัง 7 (1)
งานผลประโยชน์
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5 (1)
งานแผนที่ภาษี
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ว่าง)
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1. นักบริหารงานช่าง 7 (1)
งานธุรการ
2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 (1)
งานฝังเมือง
งานวิศวกรรม
3.วิศวกรโยธา 3-5/6(1)

ฝ่ายการโยธา
1. นักบริหารงานช่าง 6 (ว่าง)
งานสาธารณูปโภค
2.นายช่างโยธา ๒-๔/๕(ว่าง)
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
3.นายช่างไฟฟ้า 5 (ว่าง)
งานสวนสาธารณะ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1. นักบริหารงานสาธารณสุข 7 (ว่าง)
งานธุรการ
๒. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. นักวิชาการสุขาภิลบาล ๓-5/๖ (ว่าง)
งานบริการสาธารณสุข
4.พยาบาลวิชาชีพ 6ว (1)
งานบริหารวิชาการ
1.นักวิชาการศึกษา 6ว (1)
งานธุรการ
2. เจ้าพนักงานธุรการ 3 (1)
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.ครู คศ1(1)   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.