» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


สมาชิกสภา เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์
ประธานสภา เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 
 

นางรพีพรรณ สุริยารากร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ
สมาชิกสภา

นายจรูญ อินตา
สมาชิกสภา

นายจิระพันธ์ สุอินไหว
สมาชิกสภา

นายภัทรพงศ์ จันทร์ติ๊บ
สมาชิกสภา

นายจำลอง ทาดาริน
สมาชิกสภา

สิบเอกวันชัย สังข์สุทธิ์
สมาชิกสภา

นางแก้วเรือน นนเทศา
สมาชิกสภา

นายธีระวัฒน์ ใจกล้า
สมาชิกสภา

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.