» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


สมาชิกสภา เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์
ประธานสภา เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 
 

นางรพีพรรณ สุริยารากร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ
สมาชิกสภา

นายจรูญ อินตา
สมาชิกสภา

นายจิระพันธ์ สุอินไหว
สมาชิกสภา

นางแก้วเรือน นนเทศา
สมาชิกสภา

นายบุญส่ง มูลอินตา
สมาชิกสภา

นายภัทรพงศ์ จันทร์ติ๊บ
สมาชิกสภา

นายจำลอง ทาดาริน
สมาชิกสภา

นายธีระวัฒน์ ใจกล้า
สมาชิกสภา

สิบเอกวันชัย สังข์สุทธิ์
สมาชิกสภา   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.