» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


สาสน์จากปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เป็นประจำทุกปีครับ สำหรับการจัดทำวารสารรายงานผลงานของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจำทุกปี ในการนี้เทศบาลตำบลสันป่าตองจึงได้ทำวารสารโดยรวบรวมเอาผลการปฏิบัติงานตามนโยบาลของคณะผู้บริหาร รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตามข้อเสนอของสมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบล สันป่าตอง ทำเสนอต่อสภาเทศบาลรวมไปถึงการรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ผมหวังว่า เวปไซต์นี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อย ในการแจ้งข่าวสารผล การปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง(นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.