» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


สาสน์จากปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ขอกราบสวัสดีชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองที่เคารพ ผมในฐานะปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสย้ายมารับตำแหน่งปลัดเทศบาล ณ ที่แห่งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่มารับราชการได้มีโอกาสศึกษาระบบการทำงานรวมถึงวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแห่งนี้ ขอชื่นชมว่าการทำงานมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากพอสมควร โดยที่มิต้องมีการสั่งงานในการปฏิบัติที่ผิดต่อระเบียบและกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันผมมีภารกิจหน้าที่ในการต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีอีกตำแหน่ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคใดๆเพราะการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกสภา ผู้นำชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองอยู่กันอย่างมีความสุขและแก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

หวังว่าระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ที่นี้จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เทศบาลตำบลสันป่าตองของเราเป็นเทศบาลที่น่าอยู่ประชาชนมีความสุขครับ


(นายสักการ ณิยกูล)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.