» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


สาสน์จากปลัดเทศบาล

ขอกราบสวัสดีชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองที่เคารพ ผมในฐานะปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสย้ายมารับตำแหน่งปลัดเทศบาล ณ ที่แห่งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่มารับราชการได้มีโอกาสศึกษาระบบการทำงานรวมถึงวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแห่งนี้ ขอชื่นชมว่าการทำงานมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากพอสมควร โดยที่มิต้องมีการสั่งงานในการปฏิบัติที่ผิดต่อระเบียบและกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันผมมีภารกิจหน้าที่ในการต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีอีกตำแหน่ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคใดๆเพราะการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกสภา ผู้นำชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองอยู่กันอย่างมีความสุขและแก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

หวังว่าระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ที่นี้จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เทศบาลตำบลสันป่าตองของเราเป็นเทศบาลที่น่าอยู่ประชาชนมีความสุขครับ
(นายสักการ ณิยกูล)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง
วิสัยทัศน์, พันธกิจ
สาสน์จากนายก
สาสน์จากปลัด
สาสน์จากประธานสภา
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.