» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


แผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามและประเมินผล
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โคงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสามปี 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
โคงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสามปี 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โคงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสามปี 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสามปี 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสามปี 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2558
ส่วนที่1 บทนำ
สารบัญ
หน้าปก
ภาคผนวก
แผนที่แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์
ร่างปี พ.ศ. 2558 - 2560
หน้าปกแผน 3 ปี
สารบัญ
คำนำ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2.1
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
หน้าปก
สารบัญ
คำนำ


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.