» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
1.1 แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำไฟกิ่งสาธารณะ
1.2 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
1.3 แผนงานการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.1 แผนงานส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 แผนงานส่งเสริมการกีฬาการออกกำลังกายและนันทนาการ
3.3 แผนงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 แผนงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
4.1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
4.2 แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.3 แผนงานบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 แผนงานสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เปลี่ยนแปลง
5.1แผนงานปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
ประกาศ
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.