» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 27 มิถุนายน 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 23 สิงหาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 30 กันยายน 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2559
ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 02 มีนาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 14 กรกฏาคม 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 18 กันยายน 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 27 กันยายน 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 17 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 วันที่ 8 กันยายน 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 วันที่ 28 กันยายน 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 14 ธันวาคม 2558


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.