» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลสันป่าตอง

การประชุมประจำเดือน ปี 2560
เดือนมกราคม 2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เดือนมีนาคม 2560
เดือนเมษายน 2560
เดือนพฤษภาคม 2560
เดือนมิถุนายน 2560
เดือนกรกฏาคม 2560
เดือนสิงหาคม 2560
เดือนกันยายน 2560 (วันที่ 7 กันยายน 2560)
เดือนกันยายน 2560 (วันที่ 28 กันยายน 2560)
เดือนพฤศจิกายน 2560
เดือนธันวาคม 2560
การประชุมประจำเดือน ปี 2561
เดือนมกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 2561
เดือนเมษายน 2561
เดือนพฤษภาคม 2561
เดือนมิถุนายน 2561
เดือนกรกฏาคม 2561
เดือนสิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 2561
เดือนตุลาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561
เดือนธันวาคม 2561
การประชุมประจำเดือน ปี 2558
เดือน สิงหาคม 2558


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.