» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


รายงานสภาพการคลัง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบทดลองประจำปี 2558
ประจำเดือนตุลาคม 2557
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ประจำเดือนธันวาคม 2557
ประจำเดือนมกราคม 2558
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ประจำเดือนมีนาคม 2558
ประจำเดือนเมษายน 2558
ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ประจำเดือนสิงหาคม 2558


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.