» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ประชากร เทศบาลตำบลสันป่าตอง

จำนวนประชากรและบ้าน ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตำบล

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนบ้าน

ยุหว่า

หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตองใน

348

426

774

358

ยุหว่า

หมู่ที่ 2 บ้านกลาง

53

67

120

83

ยุหว่า

หมู่ที่ 9 บ้านต้นผึ้ง

77

92

169

127

ยุหว่า

หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าตอง

415

481

896

631

ยุหว่า

หมู่ที่ 14 บ้านมะจำโรง

385

433

818

534

ยุหว่า

คนทะเบียนบ้านกลาง

41

35

76

2

มะขามหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม

42

47

89

53

ทุ่งต้อม

หมู่ที่ 1 บ้านช่างกระดาษ

364

436

800

411

ทุ่งต้อม

หมู่ที่ 2 บ้านป่าลาน

117

132

249

92

ทุ่งต้อม

หมู่ที่ 5 บ้านไร่

276

335

611

365

รวมทั้งสิ้น

 

2,118

2,484

4,602

2,656


จำนวนประชากร 4,602 คน แยกเป็นชาย 2,118 คน หญิง 2,484 คน จำนวนบ้าน 2,656 หลัง   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.