» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ประชากร เทศบาลตำบลสันป่าตอง

จำนวนประชากรและบ้าน ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
จำนวนประชากร 4,626 คน แยกเป็นชาย 2,132 คน หญิง 2,494 คน จำนวนบ้าน 2,589 หลัง

ตำบล

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนบ้าน

ยุหว่า

หมู่ที่ 1    บ้านสันป่าตองใน

349

435

784

349

 

หมู่ที่ 2    บ้านกลาง

55

69

124

83

 

หมู่ที่ 9    บ้านต้นผึ้ง

83

93

176

126

 

หมู่ที่ 10  บ้านสันป่าตอง

427

500

927

619

 

หมู่ที่ 14  บ้านมะจำโรง

380

438

818

516

 

คนทะเบียนบ้านกลาง

42

34

76

2

รวม

 

1,336

1,569

2,905

1,695

มะขามหลวง

หมู่ที่ 3    บ้านสันคะยอม

40

45

85

52

รวม

 

40

45

85

52

ทุ่งต้อม

หมู่ที่ 1   บ้านช่างกระดาษ

363

418

781

402

 

หมู่ที่ 2   บ้านป่าลาน

113

132

245

88

 

หมู่ที่ 5   บ้านไร่

280

330

610

352

รวม

 

756

880

1,636

842

รวมทั้งสิ้น

 

2,132

2,494

4,626

2,589
   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.