» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าตอง

นายสักการ ณิยกูล
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตองรองปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง


นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวุฒิกร วิกรมโยธิน
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายวิรัตน์ วิริยาสกุล
หน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ

นางลำดวน ผดุงกิจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวอรทัย โฮตา
เจ้าพนักงานธุรการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรินทร มูลยศ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
งานพัฒนาชุมชน

นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางคณิสร ปัญโญ
เจ้าหน้าพนักงานธุรการ
งานส่งเสริมการเกษตร

( ว่าง )
นักวิชาการเกษตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานรักษาความสงบเรียบร้อย
งานทะเบียนราษฎร
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ

นายพงศกร กันทะสี
นักป้องกันและบรรเทาฯ

นางลำดวน ผดุงกิจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการ

นายวุฒิกร วิกรมโยธิน
นักทรัพยากรบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักดิ์ ปัญโญ
นิติกร   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.