» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ข่าวประจำปี

ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
03 เม.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2563)
03 เม.ย. 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลสันป่าตอง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ที่มา ลงทะเบียน ประจ
03 เม.ย. 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลสันป่าตอง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ที่มา ลงทะเบียน ประจำเ
03 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตองมีแนวทางปฏิบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
03 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน
02 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
02 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
02 เม.ย. 2563
ประกาศผลการคัดสรรจ้างเหมาแรงงานดูแลพื้นที่ 19 ไร่ ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
31 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาแรงงานดูแลพื้นที่ 19 ไร่ ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
30 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง กรณีพิเศษ
24 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีการศึกษา 2563
24 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาแรงงานดูแลพื้นที่ 19 ไร่
23 มี.ค. 2563
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
19 มี.ค. 2563
การป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา (Covid-19) สำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือ EVENT
19 มี.ค. 2563
มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
13 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนวัดกลางทุ่ง(Over Lay) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
10 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
05 มี.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
03 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทำงานตามโครงการทำความสะอาดลำเหมืองและคูคลอง ประจำปีงบประมาณ 2563
25 ก.พ. 2563
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
17 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 ก.พ. 2563
รับสมัครเลือกสรรบุคคลปฏิบัติหน้าที่จ้างเหมาแรงงาน
07 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06 ก.พ. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563
05 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
04 ก.พ. 2563
รับสมัครจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดลำเหมืองคูคลองในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
03 ก.พ. 2563
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันป่าตอง
27 ม.ค. 2563
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ
24 ม.ค. 2563
การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
22 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ
17 ม.ค. 2563
มารู้จัก PM 2.5 กันเถอะ
17 ม.ค. 2563
กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตราการทางกฎหมายในการควบคุม
14 ม.ค. 2563
การขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อ
14 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
13 ม.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
06 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
03 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
03 ม.ค. 2563

จำนวนทั้งหมด 39 รายการ   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.