» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ข่าวประจำปี

ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
06 ธ.ค. 2561
เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
30 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฟส 2"
19 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคาร ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน
09 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
09 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
09 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2561
09 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 ต.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ต.ค. 2561
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธฺ์รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.5)
10 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561
04 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4
01 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561
01 ต.ค. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3
21 ก.ย. 2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
21 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
06 ก.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
03 ก.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า และโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร
20 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว (ชุมชนช่างกระดาษ) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (ครั้งที่ 2)
07 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
06 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
06 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
04 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว (ชุมชนช่างกระดาษ) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม
26 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยศาลเจ้า (แยกศาลเจ้า-หมอพิชัย) หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
24 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะจำโรง ซอย 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
23 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
23 ก.ค. 2561
เชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
13 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561
05 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธฺ์รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมิถนายน 2561
04 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายจราจร (ชุมชนสันป่าตอง) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
02 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3)
29 มิ.ย. 2561
ประชาสันพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27 มิ.ย. 2561
ประชาสันพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07 มิ.ย. 2561
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น
06 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
01 มิ.ย. 2561
ประชาสันพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
08 พ.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2561
02 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสันป่าตองหลวง ซอย 4 (ข้างบ้านนางรจนา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
10 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธฺ์รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07 เม.ย. 2561
ประชาสันพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เม.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสันป่าตองหลวง ซอย 4 (ข้างบ้านนางรจนา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
04 เม.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางเตียมต๋า สุยะ (ชุมชนมะจำโรง) หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
30 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังข้างฌาปนสถานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
30 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2561
30 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2
30 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
28 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางเตียมต๋า สุยะ (ชุมชนมะจำโรง) หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
22 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ข้างฌาปนสถานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (ครั้งที่ 2)
22 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. มะจำโรง ซอย 1/1 ข้างบ้านนายประสงค์ เลียวหิรัญ ชุมชนมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
13 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ข้างฌาปนสถานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
13 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเทคอนกรีตถนน ซอย 1 ข้างโรงครัว (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม
13 มี.ค. 2561
ประชาสันพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
05 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันป่าตอง
28 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างสวนอ.นิคม-ซอยบ้านเจริญยนต์ หมู่ที่ 1 ต.ยุหว่า
28 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันป่าตอง-แม่วาง ซอย 1 (ข้างบ้านนางอุสา) หมู่ที่ 1 ต.ยุหว่า
28 ก.พ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖๔)
27 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
23 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างสวน อ.นิคม-ซ.บ้านเจริญยนต์ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
23 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันป่าตอง-แม่วาง ซอย 1 (ข้างบ้านนางอุสา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
23 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกโกยอน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
22 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกโกยอน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
19 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
06 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561
01 ก.พ. 2561
เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันป่าตอง
22 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธฺ์รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561
12 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕)
09 ม.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง เรื่องการเสียภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑
09 ม.ค. 2561

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.