» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

นางพวงทอง เครือยศ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศิริกานต์ อุนจะนำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้

นางพวงทอง เครือยศ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ฝ่ายบริหารงานคลัง
งานพัสดุ
งานผลประโยชน์
งานแผนที่ภาษี

นางศิริกานต์ อุนจะนำ
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี

นางนิตยา เพ็งแช่ม
นักวิชาการคลัง

นางสิรริรัตน์ แสงสิงห์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นางสาวนิภาพร บุญทาตุ้ย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางนภาชาด ชัยปินชนะ
เจ้าพนักงานธุรการ
        ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.