» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง

----Login Admin----
Username:
Password:
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันป่าตอง

     ข่าวประชาสัมพันธ์
   จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
03 เม.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2563)
03 เม.ย. 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลสันป่าตอง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ที่มา ลงทะเบียน ประจ
03 เม.ย. 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลสันป่าตอง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ที่มา ลงทะเบียน ประจำเ
03 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตองมีแนวทางปฏิบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
03 เม.ย. 2563
ประกาศราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาจ้างดำเนินการจัดทำเว็บไซด์เทศบาลตำบลสันป่าตอง แบบ Responsive พร้อมค่าเช่า Web Hosting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสอบ
[31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาจ้างดำเนินการดูแลและปรับปรุงเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง (เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสอบ
[31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนยางในพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คนพ-285 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสอบ
[30 มี.ค. 2563 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสอบ
[30 มี.ค. 2563 ]

  ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประชุมหารือเรื่อง การใช้สถานที่กาดสลีบัวตอง

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการใช้พื้นที่กาดสลีบัวตองของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

งานวันลอยกระทง ประจำปี 2562

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

  สถานที่ท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลสันป่าตอง

หอศิลป์สันป่าตอง

วัดสันคะยอม

วัดศรีอรุณ

วัดกลางทุ่ง

หัวหน้าหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันป่าตอง
นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางพวงทอง เครือยศ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสนั่น หลวงมณีวรรณ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพล กันทาสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายองอาจ สุรมนทวีกิจ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
  เชื่อมต่อข้อมูล ที่น่าสนใจ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
- พรบ. พรก.
- กฎกระทรวงระเบียบ
- คำสั่ง สถ.
- มติ ก. อบจ.
- มติ ก. อบต./ เทศบาล
- มติ ก.ท.จ. ก.จ.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.