» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง

----Login Admin----
Username:
Password:
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันป่าตอง

     ข่าวประชาสัมพันธ์
   จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทำงานตามโครงการทำความสะอาดลำเหมืองและคูคลอง ประจำปีงบประมาณ 2563
25 ก.พ. 2563
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
17 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 ก.พ. 2563
รับสมัครเลือกสรรบุคคลปฏิบัติหน้าที่จ้างเหมาแรงงาน
07 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการดูแลและปรับปรุงเว็บไซด์เทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2563)
ประกาศสอบ
[28 ก.พ. 2563 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2ท-5376 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสอบ
[28 ก.พ. 2563 ]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสอบ
[13 ม.ค. 2563 ]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศสอบ
[15 ต.ค. 2562 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[02 ต.ค. 2562 ]

  ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประชุมหารือเรื่อง การใช้สถานที่กาดสลีบัวตอง

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการใช้พื้นที่กาดสลีบัวตองของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

งานวันลอยกระทง ประจำปี 2562

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

  สถานที่ท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลสันป่าตอง

หอศิลป์สันป่าตอง

วัดสันคะยอม

วัดศรีอรุณ

วัดกลางทุ่ง

หัวหน้าหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันป่าตอง
นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางพวงทอง เครือยศ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสนั่น หลวงมณีวรรณ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพล กันทาสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายองอาจ สุรมนทวีกิจ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
  เชื่อมต่อข้อมูล ที่น่าสนใจ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
- พรบ. พรก.
- กฎกระทรวงระเบียบ
- คำสั่ง สถ.
- มติ ก. อบจ.
- มติ ก. อบต./ เทศบาล
- มติ ก.ท.จ. ก.จ.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.