คำขวัญเทศบาลตำบลสันป่าตอง มะจำโรงต้นไม้ใหญ่ สูงเด่นเป็นสง่า ศูนย์วิจัยพัฒนา พันธุ์ข้าวเหนียว กลมเกลียวหน่วยราชการ งานปกครอง ท่องเที่ยวมองโอทอปดี สหลีบัวตอง
สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองที่เคารพทุกท่าน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่กระผม
พร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้ใจให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง
กระผมได้บริหารงานพัฒนาตามนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการศึกษาและสังคม จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในภาพรวม
นับว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน
คือ ความร่วมมือร่วมใจ เสียสละจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ช่วยเหลือกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาร่วมกัน
กระผมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองของเราให้เป็น เทศบาลที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
 
นายเกษม ถาพินิจ
นายกเทศบาลตำบลสันป่าตอง
  » ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง

----Login Admin----
Username:
Password:
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันป่าตอง
คณะผู้บริหาร | สมาชิกสภา | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | สถานธนานุบาล

     ข่าวประชาสัมพันธ์
   จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบป่าจู้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
06 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561
06 ธ.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
04 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
10 พ.ย. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02 พ.ย. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบป่าจู้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[06 ธ.ค. 2560 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมะจำโรง-บ้านพักป่าไม้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[29 พ.ย. 2560 ]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมะจำโรง-บ้านพักป่าไม้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบ
[29 พ.ย. 2560 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมะจำโรง-บ้านพักป่าไม้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[27 พ.ย. 2560 ]
ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[21 พ.ย. 2560 ]

  ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560

โครงการ "ร้อยรักดวงใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ"

โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2560

  สถานที่ท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลสันป่าตอง

หอศิลป์สันป่าตอง

วัดสันคะยอม

วัดศรีอรุณ

วัดกลางทุ่ง

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลสันป่าตอง
นายเกษม ถาพินิจ
นายกเทศมนตรี
นายสุชาติ สุวรรณปรีชา
รองนายกเทศมนตรี
นายธนกร อุดมพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
นายสมควร กันธาอินต๊ะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายนิเวศน์ ทองคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หัวหน้าหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันป่าตอง
นางสุพิน ดาวเรือง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางพวงทอง เครือยศ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสนั่น หลวงมณีวรรณ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพล กันทาสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายองอาจ สุรมนทวีกิจ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
  เชื่อมต่อข้อมูล ที่น่าสนใจ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
- พรบ. พรก.
- กฎกระทรวงระเบียบ
- คำสั่ง สถ.
- มติ ก. อบจ.
- มติ ก. อบต./ เทศบาล
- มติ ก.ท.จ. ก.จ.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.