» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ประวัติ เทศบาลตำบลสันป่าตอง


เทศบาลตำบลสันป่าตอง เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 72 หน้า 74 ลงวันที่ 17 กันยายน 2498

ได้รับการยกฐานะให้เป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำ ได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 54ง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2537

ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542

ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลยุหว่า เป็นเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอน 84 ก ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2543 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2543


ประวัติ
สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.