» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เทศบาลตำบลสันป่าตอง

สำนักปลัดเทศบาล
ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (งานทะเบียนราษฎร์) [29 ส.ค. 2562 ]
หนังสือมอบอำนาจ (งานทะเบียนราษฎร) [26 เม.ย. 2559 ]
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [12 ต.ค. 2558 ]
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [12 ต.ค. 2558 ]
กองคลัง
กองช่าง
ข.8 [17 ส.ค. 2558 ]
ข.7-คำขอใบแทนใบอนุญาต [17 ส.ค. 2558 ]
ข.6-คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร [17 ส.ค. 2558 ]
ข.3-คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร [17 ส.ค. 2558 ]
ข.2กอ [17 ส.ค. 2558 ]
ข.1กองช่าง [17 ส.ค. 2558 ]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คำร้องขอให้เทศบาลเก็บขยะมูลฝอย [17 ส.ค. 2558 ]
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาติ [17 ส.ค. 2558 ]
แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง [17 ส.ค. 2558 ]
แบบคำขอรับใบอนุญาติ [17 ส.ค. 2558 ]
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.