» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


กองช่าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

นายสนั่น หลวงมณีวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสนั่น หลวงมณีวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา

นายธีรภัทร หลอดเข็ม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
งานธุรการ
งานฝังเมือง
งานวิศวกรรม
งานสาธารณูปโภค
งานสถานที่
และไฟฟ้าสาธารณะ
งานสวนสาธารณะ

นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

นายพีราวัชร์ เขียววาท
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายธีรภัทร หลอดเข็ม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ่าเอกสุวัธชัย กลอบคำ
นายช่างไฟฟ้า
    ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.