» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลสันป่าตอง

เทศบาลตำบลสันป่าตอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 22 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3.50778 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน คือ
รายชื่อหมู่บ้านและตำบลในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ลำดับที่
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ตำบล
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
2
9
10
14
1
2
5
3
บ้านสันป่าตอง
บ้านกลาง
บ้านต้นผึ้ง
บ้านร้องสร้าน
บ้านมะจำโรง
บ้านช่างกระดาษ
บ้านป่าลาน
บ้านไร่
บ้านสันคะยอม
ยุหว่า
ยุหว่า
ยุหว่า
ยุหว่า
ยุหว่า
ทุ่งต้อม
ทุ่งต้อม
ทุ่งต้อม
มะขามหลวง
พื้นที่บางส่วน
พื้นที่บางส่วน
พื้นที่บางส่วน
พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่บางส่วน
พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่บางส่วน
พื้นที่บางส่วน
พื้นที่บางส่วน
อาณาเขตตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
ด้านเหนือ

ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่สะพานข้ามลำเหมืองแม่กุ้งฝั่งใต้ ตรงหลัก กม. ที่ 21.30 ของทางหลวงแผ่นดินสาย 108 ( เชียงใหม่- ฮอด )

จากหลักเขตที่ 1 เลียบทางฝั่งใต้ของเหมืองแม่กุ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เชิงสะพาน ป่าลาน ด้านตะวันออกเป็นระยะทาง 950 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2

ด้านทิศตะวันออก

จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงฟากตะวันออกของทางหลวงชนบทไปตำบล ทุ่งต้อมและตำบลมะขามหลวงตรงสามแยกและอยู่ห่างโบสถ์วัดศรีอรุณไปทางทิศตะวันออก 220 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3

จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลัก กม. ที่ 24.156 ของทางหลวงแผ่นดินสาย 108 (เชียงใหม่- ฮอด) ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4

ด้านทิศใต้
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงฟากตะวันตกทางหลวงชนบท เข้าบ้านสันป่าตอง ตำบลยุหว่า ตอนที่อยู่ห่างจากสะพานข้ามเหมืองไปทางทิศใต้ 100 เมตร และ อยู่ห่างจากที่ทำการ สหกรณ์การเกษตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 400 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5
ด้านทิศตะวันตก

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงสายสันป่าตอง-แม่วาง ถึงฟากเหนือของทางหลวงชนบทเข้าบ้านสันป่าตอง ตำบลยุหว่า ตอนที่อยู่ห่างจากโบสถ์ วัดสันป่าตองไปทางทิศเหนือระยะ 100 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 6

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1


ประวัติ
สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.