» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


กิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง
กิจกรรมประจำปี


คณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์การเรียนรู้ ก้าวสู่สังคมสูงวัย) เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

กิจกรรม Big cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

เทศบาลตำบลสุเทพ ศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตำบลสันป่าตองและวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่มะจำโรง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการฟันหนูแสนดี เริ่มที่บ้าน

อบรมโครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตอง

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน(กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)

โครงการอบรมทบทวนพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2561

อบรมโครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ปี 2

ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษาบ้านเด็กดี ได้มาทัศนศึกษาดูงานสถานีดับเพลิงอโณทัย เทศบาลตำบลสันป่าตอง

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถวายเทียนพรรษา (โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง อนุบาลวัยใส "พาหนูไปวัดในวันสำคัญ")

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ประจำปี 2561

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2561

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA SMART PLUS

การประชาคมคัดเลือกประธานชุมชนบ้านหย่อนสามัคคีและชุมชนสันป่าตอง

การประชาคมคัดเลือกประธานชุมชนบ้านไร่

ประชุมคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนเทศบาลร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล (ปี 2561-2564)

เลือกประธานชุมชนหลังตลาด

โครงการลดรายจ่ายสร้างรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ.2561

อบรมโครงการสุขาภิบาลร้านอาหาร (ผู้ประกอบการร้านอาหาร)

เทศบาลตำบลสันป่าตอง ทัศนศึกษาดูงาน

เทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล ทัศนศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ก้าวสู่สังคมสูงวัย เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง อนุบาลวัยใส กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้มาทัศนศึกษาดูงาน

ทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดน่าน

โครงการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

อบรมโครงการถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาให้กับผู้นำชุมมชน

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้ อำเภอสันป่าตอง

จำนวนทั้งหมด 51 รายการ


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.