» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


กิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง
กิจกรรมประจำปี


ประชุมหารือเรื่อง การใช้สถานที่กาดสลีบัวตอง

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการใช้พื้นที่กาดสลีบัวตองของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

งานวันลอยกระทง ประจำปี 2562

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี ทัศนศึกษาดูงานสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ประจำปี 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2562

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

อบรมโครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย

อบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฏหมายให้กับประชาชน

โครงการ "สิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว"

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน

กิจกรรมวิชาการทำผ้ามัดย้อม (ศูนย์การเรียนรู้ก้าวสู่สังคมสูงวัย เทศบาลตำบลสันป่าตอง)

อบรมโครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)

พิธี

กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ฝึกอบรมโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง อนุบาลวัยใส กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 3

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2562

การแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ภายในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันป่าตอง ฉีดพ่นน้ำล้างถนน เพื่อสร้างความชุ่มชื่นในอากาศ

กิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ รวมใจ ไล่หมอกควัน"

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

โครงการผู้ว่าราชการฯ พบประชาชน ประจำปี 2562

บรรเทาความเดือดร้อนจากคราบน้ำมันที่ตกบนถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนและการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยให้ความรู้เรื่อง การสอนและฝึกปฏิบัติฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับหน่วยงานขอ

ประชุมคณะกรรมการประปาช่างกระดาษ

กิจกรรมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

การคัดเลือกประธานกรรมการผู้สูงอายุชุมชนมะจำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาทัศนศึกษาดูงานกิจการสตรี เทศบาลตำบลสันป่าตอง

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

จำนวนทั้งหมด 46 รายการ


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.