» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


กิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง
กิจกรรมประจำปี


กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560

โครงการ "ร้อยรักดวงใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ"

โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2560

ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA Forum ๒๐๑๗)

ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดน้ำบ่อหลวง

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี 2560

ประชาคมทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

โครงการบ้านประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

อบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2560

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โลกใบเล็กของหนู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันป่าตอง

กิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมการออกกำลังกาย

พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์

จุดตรวจบุรณาการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

กิจกรรมการออกกำลังกาย

จำนวนทั้งหมด 31 รายการ


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.